Przydomowe oczyszczalnie ścieków


Jednym z najważniejszych priorytetów działalności naszej firmy jest polepszenie stanu gospodarki wodno-ściekowej, głównie obszarów wiejskich. Poprawę środowiska staramy się uzyskać przez wspieranie jednostek terytorialnych i realizowanie przetargów na wykonawstwo, i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Znajdują one swoje zastosowanie w obszarach zabudowy rozproszonej, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna ze względu na bardzo wysokie koszty doprowadzenia do przyłącza sieci kanalizacyjnej. Obecne systemy przydomowych oczyszczalni gwarantują wysoki stopień oczyszczania ścieków przy niskim nakładzie inwestycyjnym.

Oczyszczalnia przydomowa działa w oparciu o dwa podstawowe etapy:

  • Oczyszczanie mechaniczne – ma na celu wydzielenie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, za pomocą procesów: sedymentacji oraz flotacji. Procesy te zazwyczaj mają miejsce w osadniku gnilnym.
  • Oczyszczanie biologiczne – opiera się głównie o tlenowe procesy biologiczne. Polegają one na działalności mikroorganizmów, głównie bakterii, które przyczyniają się do usuwania rozpuszczonych substancji organicznych zawartych w ściekach.

Biorąc pod uwagę zastosowaną technologię oczyszczania, możemy rozróżnić kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • Urządzenia wykorzystujące złoże biologiczne o wypełnieniu naturalnym – tutaj zaliczamy drenaż rozsączający, filtry piaskowe, filtry gruntowo-roślinne.
  • Urządzenia kompaktowe, produkowane fabrycznie – wyróżniamy tutaj urządzenia wyposażone w złoże biologiczne o wypełnieniu sztucznym, urządzenia pracujące w oparciu o technologię osadu czynnego, inne jeszcze urządzenia, które łączą poprzednie dwie opcje, mówimy wtedy o oczyszczalniach hybrydowych.

Oczyszczone w ten sposób ścieki mogą być odprowadzane do gruntu lub do wód powierzchniowych.

W Polsce najczęściej stosuję się następujące systemy oczyszczania ścieków:

  • osadnik gnilny z rozsączaniem ścieków do gruntu poprzez drenaż rozsączający lub tunele rozsączające
  • oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z rozsączaniem ścieków w postaci studni chłonnej lub drenażu rozsączającego

Obszarem działalności związanej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków obejmujemy przygotowanie ofert przetargowych na terenie całego kraju.  Większość  inwestycji w których bierzemy udział, jest dofinansowywana ze środków Unii Europejskich, jak również krajowych.